PODMIENKY POUŽÍVANIA APLIKÁCIE EMMY (PACIENTSKÁ ČASŤ)

1. Úvodné ustanovenia

1.1
Spoločnosť Emmy Medical s.r.o., IČO: 06785247, so sídlom Levohradecké nám. 1066, 252 63 Roztoky, vedená na Mestskom súde v Prahe pod sp. zn. C 288901 (ďalej len „Emmy“), prevádzkuje webovú aplikáciu Emmy (ďalej len „Aplikácia“), ktorá zjednodušuje poskytovateľom zdravotnej starostlivosti (ďalej len „PZS“) komunikáciu s ich pacientmi.

1.2 Tieto podmienky používania (ďalej len „Podmienky“) upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi vami a Emmy, ak sa stanete používateľom pacientskej časti Aplikácie dostupné na adrese https://moja.emmy.sk/ (ďalej len „Používateľ“), a to prijatím týchto Podmienok a dokončením založenia pacientského používateľského účtu v Aplikácii (ďalej len „Používateľský účet“).

1.3 Emmy v žiadnom prípade nie je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Emmy je iba prevádzkovateľom Aplikácie ako technického riešenia pre organizáciu poskytovania zdravotnej starostlivosti, ktoré umožňuje PZS on-line prepojenie s pacientom. Aplikácia nie je koncipovaná ako zdravotnícky prostriedok.


2. Používateľský účet a jeho založenie

2.1. Aplikáciu nie je možné používať bez Používateľského účtu. Ak sa chcete stať Používateľom, musíte byť fyzickou osobou staršou ako 18 rokov. Pri zakladaní Používateľského účtu ste potom povinní zadať iba vlastné, úplné a pravdivé údaje, ktoré sa zaväzujete udržiavať aktuálne. Zadané údaje prosím pred odoslaním dôkladne skontrolujte. Na registráciu k Používateľskému účtu môžete použiť aj službu BankID.

2.2. Prijatím Podmienok pri zakladaní Používateľského účtu potvrdzujete, že ste so znením Podmienok dôkladne oboznámili a súhlasíte s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní zmluvy. Dokončením procesu založenia Používateľského účtu (overením e-mailovej adresy) je medzi vami a Emmy uzavretá zmluva, ktorou sa zaväzujete bezvýhradne dodržiavať. Takto uzatvorená zmluva je tvorená úkonom založenia Používateľského účtu a obsahom týchto Podmienok (ďalej len „Zmluva“). Zmluvu je možné uzavrieť iba v českom a slovenskom jazyku, s tým, že je zo strany Emmy archivovaná v elektronickej podobe a nie je prístupná.

2.3. Odoslaním vyplneného registračného formulára výslovne požadujete, aby vám bol ihneď (t. j. pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy uzatváranej dištančným spôsobom) on-line zriadený Používateľský účet, a súhlasíte s tým, že v takom prípade nebudete mať právo na odstúpenie od Zmluvy.

2.4. Na základe Zmluvy povedie Emmy váš Používateľský účet v Aplikácii, ktorý umožňuje prepojenie so zvoleným PZS za účelom zadávania on-line požiadaviek (ďalej len „Požiadavky“), a zároveň zaisťuje aby ste dostávali na svoju e-mailovú adresu dôležité upozornenia na zmenu stavu vašich Požiadaviek.

2.5. Svoje prihlasovacie údaje k Používateľskému účtu ste povinní udržiavať v tajnosti a neoznámiť ich tretej osobe. V opačnom prípade nemôže Emmy zaistiť bezpečnosť vašich údajov. Zodpovednosť za akékoľvek použitie vášho Používateľského účtu ponesiete výlučne vy.


3. Používanie Aplikácie a požiadavky

3.1. Aplikácia slúži na organizáciu poskytovania zdravotnej starostlivosti a nie je náhradou osobnej návštevy zdravotníckeho zariadenia. Emmy nezaručuje vhodnosť využitia Aplikácie na kontaktovanie PZS vo vašom konkrétnom prípade. Aplikácia najmä neslúži na kontaktovanie PZS v prípade urgentných zdravotných stavov a nenahrádza tiesňové linky. V prípadoch ohrozenia života volajte linku 112 alebo 155!

3.2. Účelom Aplikácie nie je sprostredkovanie poskytovania zdravotnej starostlivosti. Všetka prezentácia služieb PZS, najmä v ich šablónach pacientskych Požiadaviek, je iba informatívneho charakteru, nie je návrhom na uzavretie zmluvy zo strany PZS a slúži predovšetkým na uľahčenie komunikácie s vami zvolenými PZS.

3.3. V Aplikácii sa zobrazujú PZS, ktorí používajú Aplikáciu na prijímanie Požiadaviek pacientov, pričom môže ísť najmä o vašich registrujúcich PZS, prípadne tiež PZS prijímajúcich požiadavky neregistrovaných pacientov či PZS, ktorí z povahy svojich služieb pacientov neregistrujú. Dostupnosť PZS v Aplikácii nie je odporúčaním PZS zo strany Emmy, ani zárukou kvality služieb daného PZS. Emmy taktiež nezaručuje, že daný PZS je oprávneným držiteľom povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Vaše právo zvoliť si slobodne svojho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti zostáva nedotknuté.

3.4. Emmy žiadnym spôsobom nezasahuje do poskytovania zdravotnej starostlivosti a právnych vzťahov medzi vami a zvoleným PZS. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti zo strany PZS prebieha úplne nezávisle od Emmy, pričom za neho zodpovedá výhradne príslušný PZS, ktorý je pri tom viazaný právnymi a stavovskými predpismi. Emmy nenesie akúkoľvek zodpovednosť v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti zo strany PZS.

3.5. Príjem a riešenie Požiadaviek sú úplne pod kontrolou vami zvoleného PZS, ktorý za ne tiež výlučne zodpovedá. Emmy tak nezaručuje, že vaša Požiadavka bude vyriešená, že bude vyriešená včas, ani že bude vyriešená k vašej spokojnosti, a nenesie v tejto súvislosti akúkoľvek zodpovednosť. Beriete na vedomie, že nemáte právo požadovať od PZS vyriešenie vašej požiadavky bez osobnej návštevy zdravotníckeho zariadenia. Ďalej beriete na vedomie, že PZS má právo vašu Požiadavku kedykoľvek z Aplikácie odstrániť, resp. ho archivovať, v dôsledku čoho vám Požiadavka nebude naďalej prístupná. V prípade určenia zástupcu pacienta je Vami zvolený PZS zodpovedný za nastavenie tohto zastúpenia v Emmy a za overenie právneho titulu na zastupovanie pacienta.

3.6. Za splnenie všetkých zákonných informačných povinností a poučenie vašej osoby vo vzťahu k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti, ako aj používaniu Aplikácie v súvislosti s ním, zodpovedá výlučne PZS.

3.7. Za informácie uvádzané či oznamované PZS prostredníctvom Aplikácie, vrátane šablón prijímaných Požiadaviek, zodpovedajú priamo príslušní PZS, nie Emmy. Emmy na tieto informácie nijako nedohliada. Emmy tak nezaručuje správnosť a úplnosť uvádzaných či oznamovaných informácií (napr. termínu osobnej návštevy, cien výkonov, výsledkov vyšetrení a pod.), ich súlad s právnymi predpismi, ani vhodnosť využitia šablón Požiadaviek príslušného PZS vo vašom konkrétnom prípade.

3.8. PZS sa zaväzujete adresovať len vážne mienené a nezneužívajúce Požiadavky, obsahujúce iba pravdivé a presné údaje. Beriete na vedomie, že v prípade objednania vám vzniká voči príslušnému PZS povinnosť dostaviť sa v dohodnutom termíne k osobnej návšteve zdravotníckeho zariadenia. O prípadných zmenách či zrušení objednania ste povinní PZS v dostatočnom predstihu informovať. Nedostavením sa k dohodnutej osobnej návšteve zdravotníckeho zariadenia môžete spôsobiť PZS škodu. Beriete na vedomie, že PZS môže vaše objednanie zmeniť alebo zrušiť, najmä z dôležitých prevádzkových dôvodov.

3.9. Odoslaním Požiadavku PZS výslovne súhlasíte s tým, že PZS môže pre reakciu na Požiadavku využiť Aplikáciu (napr. vytvoriť objednanie na osobnú návštevu alebo zaslať krátku správu), a potvrdzujete, že ste zvážili všetky aspekty tohto spôsobu komunikácie, vrátane zabezpečenia Aplikácie.

3.10. Beriete na vedomie, že niektoré služby PZS nemusia byť hradené vašou zdravotnou poisťovňou alebo môžu byť hradené iba čiastočne. Za poskytnutie informácií o cenách týchto služieb a prípadných ďalších poplatkoch či nákladoch zodpovedá výlučne zvolený PZS. Aplikácia neumožňuje PZS prijímať platby a všetky platby za služby tak sú hradené priamo PZS pri návšteve zdravotníckeho zariadenia.

3.11. V prípade, že pomocou Aplikácie sprístupníte PZS akýkoľvek obsah (napr. osobné údaje či osobnostné atribúty tretích osôb, autorské diela a pod.), zaväzujete sa, že ste oprávnení tak urobiť (najmä, že máte zodpovedajúce licencie, súhlas), a že sprístupnením a užívaním obsahu v rámci Aplikácie nebude zasiahnuté do práv tretích osôb, ani nebudú inak porušené právne predpisy. Ďalej sa zaväzujete, že nahraný obsah nebude v rozpore s dobrými mravmi či oprávnenými záujmami Emmy či PZS. Pre prípad rozporu s týmito záväzkami si Emmy vyhradzuje právo akýkoľvek vami nahraný obsah odstrániť z Aplikácie. Nahraním obsahu udeľujete Emmy a zvolenému PZS oprávnenie (v zmysle autorskoprávnej licencie, prípadne tiež povolenie na použitie osobnostných atribútov, ak relevantný) príslušný obsah bezodplatne použiť v rozsahu potrebnom na poskytnutie vami požadovaných služieb.

3.12. Vedenie Používateľského účtu je v súčasnosti bezplatné, avšak Emmy nezaručuje, že to tak bude vždy. Niektoré funkcionality Aplikácie môžu byť v budúcnosti spoplatnené. Vzhľadom na bezplatnosť plnenia poskytovaného zo strany Emmy vám nepatria práva z chybného plnenia. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku potrebných na uzavretie Zmluvy a používanie Aplikácie nesiete vy ako Používateľ s tým, že sa nelíšia od základnej sadzby. V súvislosti s používaním Aplikácie vám ako Používateľovi nevznikajú žiadne náklady na dodanie ani iné ďalšie poplatky.

3.13. Emmy vyvíja primeranú snahu, aby bola Aplikácia neustále dostupná, bezpečná a bez chýb. Ide však o komplexný IT systém, ktorý je okrem iného závislý aj od infraštruktúry tretích strán. Aplikácia je preto Emmy poskytovaná bez akýchkoľvek záruk a záväzkov ohľadom úrovne poskytovaných služieb, najmä potom Emmy nezaručuje, že Aplikácia a jej jednotlivé funkcionality budú vždy bezchybne fungovať, budú nepretržite dostupné a ich bezpečnosť nebude narušená, najmä z dôvodu zásahu vyššej moci, kybernetického útoku , technické závady či pravidelné údržby. Emmy tak nenesie žiadnu zodpovednosť za ujmu, ktorá by vám mohla v dôsledku uvedeného vzniknúť.

3.14. Emmy si ďalej vyhradzuje oprávnenie Aplikáciu ľubovoľne meniť alebo kedykoľvek ukončiť jej prevádzku. Emmy tak nenesie žiadnu zodpovednosť za ujmu, ktorá by vám mohla v dôsledku uvedeného vzniknúť.

3.15. Pre používanie Aplikácie je nevyhnutné elektronické zariadenie (počítač, mobil či tablet) vybavené pripojením k internetu a štandardným internetovým prehliadačom, a ďalej potom funkčné mobilné číslo a e-mailová adresa.

3.16. Aplikácia a jej obsah môžu byť chránené právami duševného vlastníctva. Na základe týchto Podmienok ste ako Užívateľ oprávnený užívať Aplikáciu výhradne štandardným spôsobom, za ktorý sa považuje používanie prostredníctvom Užívateľského účtu cez webové rozhranie, a to iba na účely vyplývajúce z týchto Podmienok. Okrem tohto oprávnenia, ako Používateľ Aplikácie nezískavate žiadne ďalšie práva na Aplikáciu a jej obsah. Bez predchádzajúceho oprávnenia získaného od Emmy alebo príslušných držiteľov práv tak nie je možné Aplikáciu, akékoľvek jej súčasti či obsah, vrátane zdrojových kódov, log a iných grafických elementov, používať inak, než vyššie uvedeným spôsobom a na uvedené účely. Najmä nie je možné tieto prvky upravovať, zaraďovať do diel súborných, alebo do neho inak zasahovať, rozmnožovať ho, rozširovať, oznamovať verejnosti, požičiavať či prenajímať.

3.17. Aplikáciu nesmiete zneužívať a používať vo vzťahu k nej akékoľvek postupy, softvérové nástroje či skripty, ktoré by mohli mať nepriaznivý dopad na jej prevádzku, narušovať jej funkčnosť či spôsobovať jej neprimerané zaťaženie, ako ani nesmiete vykonávať akúkoľvek inú činnosť, ktorá by mohla predstavovať neoprávnený zásah do Aplikácie vzhľadom na jej účel a fungovanie.

3.18. Pri používaní Aplikácie ste povinní dodržiavať všetky aplikovateľné právne predpisy. Pre prípad, že sa dopustíte porušenia týchto Podmienok či aplikovateľných právnych predpisov, ako aj pre prípad dôvodného podozrenia na také porušenie, si Emmy vyhradzuje právo, bez predchádzajúceho upozornenia a akejkoľvek náhrady, dočasne obmedziť váš prístup k Aplikácii, prípadne okamžite odstúpiť od Zmluvy a zrušiť váš Používateľský účet.


4. Ochrana osobných údajov

4.1. V souvislosti s provozem Aplikace dochází ke zpracování vašich osobních údajů. Emmy je správcem vašich osobních údajů především v souvislosti s vedením vašeho Uživatelského účtu v Aplikaci a provozem jejího rozhraní, přičemž ohledně řešení vašich Požadavků, včetně objednání k osobní návštěvě a související komunikace, je již správcem příslušný PZS.

4.2. Naše zásady ochrany súkromia týkajúce sa pacientskej časti Aplikácie sú obsiahnuté v samostatnom dokumente dostupnom tu, ktorý však tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto Podmienok. Súhlasom s Podmienkami súhlasíte tiež s obsahom uvedených zásad ochrany súkromia.

4.3. Pri prevádzke Aplikácie tiež používame súbory cookies. Naše zásady používania súborov cookies sú obsiahnuté v samostatnom dokumente dostupnom tu, ktorý však tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto Podmienok. Súhlasom s Podmienkami súhlasíte tiež s obsahom uvedených zásad používania súborov cookies.


5. Záverečné ustanovenia

5.1. Zmluva na základe týchto Podmienok sa uzatvára na dobu neurčitú. Ako Používateľ máte právo Zmluvu kedykoľvek ukončiť bez uvedenia dôvodu, a to zrušením vášho Používateľského účtu. Žiadosť o zrušenie môžete zaslať na kontakt Emmy uvedený nižšie, pričom táto žiadosť bude zo strany Emmy vybavená bez zbytočného odkladu. Emmy má právo Zmluvu taktiež ukončiť bez uvedenia dôvodu, a to výpoveďou s mesačnou výpovednou dobou, ktorá začne plynúť prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po odoslaní výpovede na e-mailovú adresu spojenú s vašim Používateľským účtom alebo po jej oznámení v rozhraní Aplikácie. V súvislosti so zánikom Zmluvy dôjde k zrušeniu vášho Používateľského účtu.

5.2. Ako Používateľ nie ste oprávnení postúpiť či previesť svoje práva a povinnosti zo Zmluvy tretej osobe. Naopak súhlasíte, že všetky práva a povinnosti Emmy zo Zmluvy, môžu byť zo strany Emmy bez ďalšieho postúpené tretej osobe.

5.3. Vzhľadom na povahu Aplikácie a jej plánovaný rozvoj môže vzniknúť potreba zmeny týchto Podmienok. Emmy môže tieto Podmienky v primeranom rozsahu jednostranne zmeniť, pričom za primerané zmeny sa najmä považujú opravy nesprávností, zmeny súvisiace so zmenou funkcionalít Aplikácie či ich spoplatnením, zmeny cenníka, zmeny Zásad ochrany osobných údajov a Zásad používania cookies, ako aj zmeny vynútené zmenou právnych predpisov . Na zmenu Podmienok vás Emmy upozorní najmenej 30 dní pred dňom nadobudnutia účinnosti nových Podmienok, a to zverejnením nového znenia v rozhraní Aplikácie či na webových stránkach www.emmy.sk, v prípade zásadnejších zmien potom tiež správou zaslanou na e-mailovú adresu spojenú s vašim Používateľským účtom. Vykonané zmeny Podmienok máte právo odmietnuť a z tohto dôvodu najneskôr do 15 dní od oznámenia zmien zo strany Emmy vypovedať Zmluvu. Výpovedná doba je 15 dní. Pokiaľ Zmluvu v danej lehote nevypoviete, má sa za to, že zmeny Podmienok prijímate, a ich nové znenie sa tak stane súčasťou vašej Zmluvy s Emmy namiesto toho pôvodného. Účinná verzia Podmienok je vždy zverejnená v rámci Aplikácie a na webových stránkach www.emmy.sk, pričom ste povinní sa s ňou priebežne zoznamovať.

5.4. So svojimi sťažnosťami sa môžete na Emmy obracať na nižšie uvedenom kontakte. Informácie o vybavení sťažnosti vám bude vždy zaslaná na e-mailovú adresu spojenú s vašim Používateľským účtom.

5.5. V prípade, že medzi Emmy a vami ako spotrebiteľom dôjde k vzniku spotrebiteľského sporu, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, ste oprávnený podať návrh na mimosúdne riešenie takého sporu príslušnému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je: Slovenská obchodná inšpekcia Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava 27, E-mail: ars@soi.sk, adr@soi.sk, Telefónne číslo: +421 (0)2/58 27 21 23, +421 (0)2/58 27 21 41. Prípadne tiež môžete využiť platformu na riešenie sporov on-line zriadenú Európskou komisiou, ktorá je dostupná na adrese: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

5.6. Všetky právne vzťahy medzi vami ako Užívateľom a Emmy vzniknuté zo Zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Prípadné spory zo vzťahov vzniknutých zo Zmluvy alebo v súvislosti s ňou budú riešené príslušnými súdmi Slovenskej republiky, výhradne podľa práva Slovenskej republiky.

5.7. Neplatnosťou niektorého ustanovenia týchto Podmienok nie je dotknutá platnosť ich ostatných ustanovení.

5.8. Emmy môžete s akýmikoľvek otázkami či požiadavkami kontaktovať na adrese info@emmy.sk.


Verzia 1.1

Účinnosť od: 1. 1. 2023

Dokument na stiahnutie tu.

Späť na hlavnú stranu